O Xacobeo comeza contigo

Fainos chegar a túa proposta

Se o desexas, podes enviar información adicional achegando un arquivo en formato doc|docx|jpg|jpeg|pdf

Arquivo adxunto

A persoa interesada presta o seu consentimento para o tratamento dos seus datos de carácter persoal, de acordo coa información facilitada e as condicións expostas na política de protección de datos. Así mesmo, declara que estes son exactos e veraces e que lle comunicará por escrito á Axencia de Turismo de Galicia calquera variación ou modificación que se produza nos datos antes referidos. *

A persoa interesada declara ser maior de 14 anos. *

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal (LOPDCP, 15/99), Regulamento de Desenvolvemento da LOPDCP (Real Decreto, 1720/2007, de 21 de decembro), facilitámoslle a seguinte información que debe ler antes de enviar o formulario de recollida de datos:

Responsable do tratamento dos datos de carácter persoal:Axencia de Turismo de Galicia (Q1500394J)
Finalidades do tratamento:Os datos de carácter persoal facilitados vanse utilizar para enviarlle información de interese relativa á elaboración do Plan estratéxico do Xacobeo 2021. A información e as opinións recibidas serán tidas en conta para a elaboración da diagnose inherente á estratexia.
Lexitimación:· Consentimento da persoa interesada.
Destinatarios/as:· Non se cederán datos a outras entidades, salvo obriga legal.
Dereitos:Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.
Pode consultar a información adicional na Política de Protección de Datos que figura na páxina web:
Información sobre protección de datos persoais (https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos).